Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Září

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

10. září

10.9.   Svatý Karel Spinola
10.9.   sv. Mikuláš Tolentinský
     Sv. Mikuláš Tolentinský se narodil r. 1245 v Sant Angelo poblíž Ancony (Pontána) v severní Itálii. Jméno dostal po sv. Mikuláši z Myry, na jehož hrobě v Bari si jej dosud bezdětní manželé vyprosili. Mikulášova matka slíbila, že když její prosby budou vyslyšeny, bude její syn sloužit Bohu.
     V r. 1263, když bylo Mikuláši 18 let, vstoupil do řádu augustiniánů. Vynikal mimořádnou kajícností a pokorou. Po sedmi letech se stal knězem a klášterním kazatelem. Už za živa byl zván světcem pro svůj odříkavý život. Od r. 1275 do své smrti žil v klášteře augustiniánů v Tolentinu.
     Během válek a nepokojů město strádalo, vládl tam zmatek a zvrácenost. Proto Mikuláš dostal příkaz kázat v ulicích. Kázal denně po dalších 30 let a Bůh jej obdařil zvláštním darem obracet zaryté hříšníky. V té době pečoval také o místní chudé, působil jako kněz mezi zločinci a byl prostředníkem při řešení sporů. Konal mnoho zázraků. Nemocné prý uzdravoval kousky „chleba sv. Mikuláše“ , které požehnal ve jménu Panny Marie. Pečoval také o matky a jejich novorozence, proto je jejich patronem. Když sloužil mši svatou, zářila jeho tvář nadpřirozeným jasem a často mu kanuly slzy z očí.
     Zemřel po dlouhé nemoci 10. září 1305. Podle legendy jej v měsících před smrtí konejšili andělé a ujišťovali ho, že bude spasen. Sv. Mikuláš je pohřben v kapli klášterního chrámu v Tolentinu, kde mši svatou obvykle sloužíval. Jeho hrob je oblíbeným cílem poutníků, kteří důvěřují v jeho mocnou přímluvu. V Praze, zásluhou malostranských augustiniánů, stojí socha tohoto apoštola chudých a trpících na Karlově mostě, u schodiště na ostrov Kampu.
Je patronem :
     Sv. Mikuláš Tolentinský je patronem novorozenců a jejich matek, patronem umírajících a duší v očistci, je ochránce jednoty církve a pomocníkem v nouzi.
Atributy:
     Koš s chleby. Je zobrazován s hvězdou na prsou a s lilií v ruce. Hvězda znamená ctnosti a lilie čistotu.
Sestavil : marielit
Podle : Elizabeth Hallamová: Světci, Rudolf Schikora: Naše světla, František Dvořák, Jakub Drda: Po Karlově mostě, www.opatbrno.cz
Poznamka : Sochu sv.Mikuláše Tolentinského zhotovil Jeroným Kohl v r. 1708 na náklad konventu augustiniánů od sv. Tomáše na Malé Straně. Více o Karlově mostě na www.wikipedie.
Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.