Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

24. duben

24.4.   Svatý Jiří    (v jiných kalendářích 23.4. nebo 3.11.)
Žil ve 3. století, zemřel roku 303. Jiří (řecky Georgius) byl synem urozených rodičů, žijících v Kappadocii. Jeho otec zemřel mučednickou smrtí a matka se po jeho smrti odstěhovala do svého rodiště. Jiří se stal vojákem, ale zůstal přesto velmi zbožným. Protože byl velmi schopný, brzy ho povýšili na plukovníka v císařském vojsku. Podle legendy jednou přijel do města Silene v Lybii, kde měli velký močál nebo jezero. U něj se usadil velký drak, který otrávil celou zemi. Všichni obyvatelé města se shromáždili, aby ho zabili, ale když jej zblízka uviděli, prchali. Jednou za čas přicházel drak k městu a když na lidi dýchnul, otráveni zemřeli. Proto mu obyvatelé začali dávat každý den dvě ovce, aby více neškodil. Když už ovcí ubývalo, dávali mu jednoho muže a jednu ovci. Nakonec král vyhlásil nařízení, že se losem určí někdo z dětí a mládeže, ať je chudý nebo urozený. Tak byly náhodně vybírány oběti, dokud los nepadl na královskou dceru. Král sliboval lidem zlato a stříbro, když nechají jeho dceru naživu, ale obyvatelé se rozhořčili :"Vy jste vyhlásil to nařízení, a naše děti jsou teď mrtvé, vaše dcera musí být také obětována, jinak podpálíme váš palác a vás s ním". Král se rozplakal a řekl dceři :"Nikdy neuvidím tvou svatbu." Poprosil obyvatele o 8 dní odkladu a ty mu byly přislíbeny. Pak král ustrojil svou dceru jako nevěstu a dal jí své požehnání, jakoby se vdávala. Odvedl ji k místu, kde drak žil, a odešel. Právě projížděl kolem svatý Jiří na koni a když uviděl dámu, ptal se jí, co zde sama dělá. Princezna odpověděla :"Jděte rychle pryč, mladý člověče, jinak také zahynete." A vypověděla mu všechno o tom, jak musí být dodána za potravu drakovi. Jiří jí na to řekl :"Nic se nebojte, já vám ve jménu Ježíše Krista pomohu." Ona však nesouhlasila a prosila ho :"Pro lásku Boží, jděte svou cestou a nechte mne tu mému osudu." Tak tam spolu mluvili, když se objevil drak. Jiří vytáhl meč, udělal na něm znamení kříže a směle vyrazil proti drakovi. Udeřil ho mečem (podle jiné verze oštěpem) a drak zraněný padl k zemi. Jiří zavolal služku, aby mu přinesla opasek a ten drakovi uvázal kolem krku. Drak se najednou choval mírně a nechal se služkou odvést do města. Když ho lidé viděli, prchali do hor a volali :"Běda ! Běda ! Nyní všichni zemřeme !" Svatý Jiří došel až k nim a pravil :"Ničeho se nebojte, věřte v Boha, Ježíše Krista a nechte se pokřtít, já pak zabiji draka." Král i všechny osoby se daly pokřtít. Jiří draka zabil úderem do hlavy a pak poručil, aby připravili čtyři dvojkolové kočáry s voly a odvezli draka z města ven.
Ve městě bylo pokřtěno patnáct tisíc mužů, kromě žen a dětí. Král nechal postavit kostel, zasvěcený Panně Marii a Svatému Jiří, u nějž vytryskl pramen živé vody. Nemocní sem přicházeli a když se napili, uzdravili se. Král také nabídl Jiřímu velké množství peněz, ale Jiří to odmítl, a věnoval to chudým. Králi přikázal čtyři věci : udržovat kostely, ctít kněze, poslouchat pilně bohoslužby a mít soucit s chudými a ubohými. Nato políbil krále a odešel.
Za vlády císaře Diokleciána bylo tak velké pronásledování křesťanů, že za jeden měsíc bylo umučeno i dvacet dva tisíc osob. Všichni z toho měli velkou hrůzu, opouštěli Boha a raději obětovali modlám. Když to viděl Svatý Jiří, prodal všechen majetek, rozdal ho chudým, oblékl hábit mnicha, šel do středu nevěřících a začal volat :"Všichni bohové pohanů a nevěřících jsou ďáblové, můj Bůh stvořil nebesa a je jediný Bůh !" Místodržící Dacián se ho ptal :"Co tě vede k tomu, že to tvrdíš ? A řekni nám, co umíš a jak se jmenuješ." Jiří odpověděl :"Jmenuji se Jiří, jsem rytíř z Kappadokie a opustil jsem všechno, aby mi dal Bůh nebe." Místodržící nechal Jiřího hrozně zmlátit holemi a železnými tyčemi a uvrhnout do vězení. Jiří utrpěl těžká zranění a už byly vidět i jeho vnitřnosti. Přesto nezemřel a v noci se mu zjevil Pán Ježíš s velkým světlem a utěšoval ho. Jiří se přestal bát a rány ho přestaly bolet. Když místodržící viděl, že nic nepořídí, pozval kouzelníka, aby smíchal víno se silným jedem, nechal nápoj zaříkávat a dal ho Jiřímu. Jiří nad pohárem udělal znamení kříže a vypil to, aniž by se mu něco stalo. Kouzelník připravil nápoj znovu ještě silnější a když to Jiřímu opět neuškodilo, vrhl se mu k nohám a prosil ho, aby z něj udělal také křesťana. Dacián za to zabil kouzelníka jedním úderem do hlavy. Jiřímu na hrdlo zavěsili těžký kámen a jeho tělo drásali velkým kolem, na němž byly připevněny hřeby. Pak ho přikázali uvrhnnout do vany plné rozpáleného vápna. Jiří však díky milosti našeho Pána ve vaně vypadal spokojeně a v klidu. Potom začal Dacián přemlouvat Jiřího milými slovy, ať se vrátí k římskému právu a obětuje bohům, ať opustí tuto hloupost a bude velmi povýšen. Jiří mu odpověděl :"Proč jsi mi to nenabídl už na začátku ? Já jsem připraven udělat to, co říkáš." Dacián byl velmi potěšen a svolal všechny obyvatele do chrámu, aby byli přítomni oběti, proti které Jiří nejprve tak bojoval. Byl kvůli tomu vyhlášen svátek pro celé město a opravdu všichni přišli, aby to uviděli. Když už byl Jiří na kolenou a všichni předpokládali, že bude uctívat modly, začal se modlit :"Bože, který jsi na nebesích, znič tento chrám i modly ke cti Tvého jména a k obrácení všech lidí." V tu chvíli sestoupil oheň z nebe a spálil chrám, modly i chrámové kněze, země se otevřela a popel spolkla. Pak byl Jiří předveden opět před Daciána a ten mu řekl: "Co jsi to způsobil, proč jsi lhal, že budeš obětovat modlám ?" Jiří odpověděl :" Ach, Pane, věřte tomu nebo ne, ale pojďte se mnou, a uvidíte, jak já budu obětovat." Dacián řekl :"Dobře jsem prohlédl tvůj podvod, ty chceš, aby mě země polkla, jako to udělala s chrámem a mými bohy." Jiří na to odpověděl :"Zbabělče, ty říkáš, jak ti tví bozi pomáhají, ale jak ti mohou pomoci, když nepomohli ani sobě ?" Dacián se hrozně rozčílil a pravil k manželce :" Já zemřu zlostí, pokud nepřemůžu tohoto muže." Manželka zvolala :"Ty ukrutný a zlý tyrane ! Nevidíš velkou moc křesťanů ? Já ti dobře říkala, abys jim nepůsobil škody kvůli jejich Bohu, který bojuje za ně. Věz, že já se stanu křesťankou." Dacián ji chtěl zastrašit, popadl ji za vlasy a krutě ji zbil. Ona volala na svatého Jiří :"Co se může stát, když nejsem pokřtěna ?" V odpověď ji Jiří požehnal a řekl jí :"Neboj se dcero, jsi pokřtěna svou krví." Ona začala nahlas chválit Pána a tak umíraje, odešla do nebe. (Podle jiné verze byla sťata spolu s Jiřím před branami města).
Na druhý den Dacián vynesl rozsudek, že má být Jiří vedený přes celé město a pak mu bude useknuta hlava. Před svou popravou prý Jiří prosil, aby každý, kdo se bude dovolávat jeho pomoci, dosáhl splnění své prosby. Jakmile svou modlitbu dořekl, z nebe se ozval hlas :"To po čem toužíš, ti bude uděleno." Jiří byl pak sťat před branou města Lyddy - Diospolis. Když šel Dacián k domovu, oheň z nebe spadl na něj a spálil ho i s jeho služebníky.
Svatý Jiří byl ctěn zpočátku na Blízkém východě, v Egyptě a Etiopii, v Lyddě-Diospolis a v Sýrii. Později se kult rozšířil na Kypr, do Kappadokie (dnešního Turecka) a odtud do Ruska a na Balkán. Roku 896 přinesl biskup Hatto z Mohuče jeho hlavu do kláštera na ostrov Reichenau na Bodamském jezeře a v té době byl svatý Jiří velmi uctíván v Německu.
Je patronem :
jízdních vojáků (kavalérie), lukostřelců, obrněných jednotek, průzkumníků, rytířů, vojáků, zvědů; agronomů, hospodářů, řezníků, rolníků, sedláků, sedlářů, zemědělců; Anglie, Libanonu, Litvy, Malty, Moskvy, Německa, Kanady, Palestiny, Řecka; malomocných, proti kožním nemocem, proti moru a epidemiím, proti lepře, proti oparu, proti syfilisu; za koně, za jezdce,
Atributy:
Zobrazuje se jako mladý hezký rytíř v plné zbroji na bujném oři, jak kopím potírá lítou saň,před ním se svíjející. Toto vypodobnění je symbolické. Saň značí buď zlého ducha, odvěkého nepřítele lidstva, nebo pohanství.
Podle 1. a Legenda Aurea.
Nahoru


















Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.