Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Květen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

3. Květen

3.5.   Svatý Filip, apoštol
Žil v 1. století. Filip se narodil v Betsaidě a byl učedníkem sv. Jana Křtitele. Byl to zřejmě plachý, ale praktický muž. Živil se jako rybář u Genezaretského jezera. Právě tam ho potkal Ježíš cestou do Galileje a povolal ho jako jednoho z prvních za svého apoštola. Filip pak vyhledal Nathanela, pozdějšího apoštola Bartoloměje, a řekl mu :"Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš a Proroci." (Jan 1. kapitola)
Když Ježíš kázal na hoře nedaleko Tiberiadského jezera, přišlo tam velké množství poutníků. Ježíš se obrátil na Filipa s otázkou: "Kde nakoupíme tolik chleba, aby se všichni ti lidé najedli?" Chtěl tou otázkou vyzkoušet Filipovu víru; sám již věděl, jak tu situaci vyřeší. Filip mu odpověděl: "Pane, i kdybychom měli chleba za dvě stě denárů, stále by to pro ně bylo málo, i kdyby každý jen ochutnal." Pak Ježíš zázračně rozmnožil pět ječných chlebů a dvě ryby,které měl jeden chlapec, takže se nasytilo 5 tisíc mužů kromě žen a dětí a zbytků se sebralo dvanáct plných košů.(Jan 6. kapitola)
Při poslední večeři Ježíš řekl : "Já jsem cesta ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdo zná mne, zná i Otce a vidí ho." "Ukaž nám Otce a budeme spokojeni," řekl Filip. Ježíš ho pokáral: "Filipe, tak dlouho s vámi žiji a ty jsi mne ještě nepoznal? Jak se tak můžeš ptát? Kdo vidí mne, vidí Otce. Proč mne tedy žádáš, abych ti ho ukázal? Nevěříš, že mezi mnou a Otcem je dokonalá jednota? Vždyť všechno, co říkám a dělám, pochází z mého Otce."(Jan 14. kapitola)
Po seslání Ducha svatého odešel Filip kázat evangelium do Frygie v Malé Asii. Podle legendy šel však nejdříve do Skythie, kde kázal 20 let a poté ho pohané nutili, aby obětoval jejich bohu Martovi. Veleknězův syn už začal připravovat oheň pro oběť, když se vynořil zpod modly velký drak a zabil ho. Drak zabil i dva pohanské kněze, jejichž sluhové drželi Filipa v železech. Všichni lidé, na něž drak dýchl, onemocněli a svatý Filip řekl: "Poslechněte mě: rozbijte tuto modlu a postavte na jejím místě kříž Ježíše Krista a potom, co ho budete uctívat, vaši mrtví opět povstanou a nemocní se uzdraví. Ale musíte to udělat úplně všichni. " Nemocní mu odpověděli:"Jestli je to možné, tak my to radostně uděláme." Filip poručil drakovi, aby odešel do pouště a více neškodil. Drak ho poslechl a už se nikdy neobjevil. Ihned potom Filip vzkřísil mrtvé a uzdravil nemocné, pokřtil je a ještě rok jim kázal křesťanskou víru. Potom odešel do Hieropole ve Frygii, kde zničil kacířství Hebronitů, kteří tvrdili, že Ježíš nebyl z masa a krve, ale že jen zdánlivě vypadal jako tělesný člověk. Spolu se svými dvěma dcerami, které zde také žily, obrátil Filip velké množství pohanů. Když mu bylo 87 let, pohané ho zajali a ukřižovali. Přitom ho kamenovali a tak vydal duši Pánu. Jeho tělo bylo se vší úctou pohřbeno a když zemřely jeho dcery, byly pochovány vedle něj, každá po jedné straně. Podle jiné verze měl čtyři dcery věštkyně.
Filip je někdy zaměňován s jáhnem Filipem, jedním ze sedmi jáhnů, ale o něm svatý Jeroným píše, že byl pohřben v Cesareji.
Je patronem :
kloboučníků, kramářů, paštikářů, koželuhů, cukrářů, Lucemburska, Uruguaye
Atributy:
berla s křížem, kříž s dvojitým příčným břevnem nebo kříž ve tvaru T, kámen, meč, kniha nebo svitek, mísa, ze které se vine had, bochníky s rybami; jak křtí etiopského eunucha;
Podle 1., 2., 3., Legenda Aurea aj.
3.5.   Svatý Jakub Mladší, apoštol
Žil v 1. století. Sám Ježíš ho povolal za apoštola. Jakub byl pravděpodobně jeho bratrancem (někteří vykladači Bible si myslí, že příbuzným Páně byl jiný Jakub), v Písmu je nazýván "bratr Páně". Jakubova matka byla Marie Kleofášova, sestra nebo blízká příbuzná Panny Marie, a jeho otec Alfeus (Kleofáš). Měl bratry Simeona, Josefa a sv. Judu Tadeáše. Byl prý vzhledem podobný Pánu Ježíši a svatý Ignác Antiochijský, který se s Ježíšem nikdy nesetkal, si přál putovat do Jeruzaléma a spatřit Jakuba, aby si mohl představit, jak asi Kristus vypadal.
Po seslání Ducha svatého se stal Jakub prvním biskupem ve vznikající jeruzalémské církvi. Všichni si ho velmi vážili a nazývali ho "Jakub spravedlivý". Jen farizeové a zákoníci ho nenáviděli. Roku 62 Jakuba obžalovali, že prý ruší mír a svádí lid. Vyzvali ho, aby v chrámě odrazoval zde shromážděné od víry v Ježíše Krista a veřejně tak prohlásil křesťanskou víru za nepravou. Jakub však udělal pravý opak a mnozí lidé uvěřili, když statečně vyznal :"Ptáte se mne na Ježíše ? Je to ten, kdo sedí na pravici moci Boží a přijde opět v oblacích nebeských." Nepřátelé se ho proto rychle chopili a shodili ho z chrámové hradby. Dole se na něj vrhli s kameny a kyji. Když umíral, modlil se za ty, kdo ho zabíjeli. Někdo z davu vykřikl :"Přestaňte, vždyť on se za vás modlí k Bohu !" Slyšel to jeden valchář, vzal sochor, jímž se sukno máčí ve vodě a udeřil s ním Jakuba do hlavy tak prudce, že ho usmrtil.
O svatém Jakubovi vzniklo mnoho legend. Prý trávil tolik času na modlitbách, že se mu zvětšila kolena a měl nohy podobné nohám velblouda.
Svatý Pavel nazývá Jakuba spolu s Petrem a Janem "sloupy církve". Několikrát ho navštívil v Jeruzalémě a žádal ho o radu. Svatému Jakubovi se připisuje biblická epištola List svatého Jakuba.
Je patronem :
cukrářů, kloboučníků, koželuhů, lékárníků, paštikářů, umírajících (kvůli jeho shovívavosti se svými vrahy při umírání), valchářů, Uruguaye
Atributy:
kniha, svitek, kyj nebo valchovací tyč (tyč s proděravělou deskou), je zobrazován jak ho shazují z chrámové hradby nebo jako dítě s malým mlýnkem.
Podle 1., 2., 3., 4., aj.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.