Hlavní stránka      Patronáty      Odkazy na stránky o svatých      Obrázky      Mp3      Modlitby      Odkazy  
Děti    Hospodaření    Rodina    Vzdělání    Nemoci    Profese    Duchovno    Kriminalita    Země    Ostatní DUCHOVNÍ ZÁLEŽITOSTI
A Za pomoc a spojení s   ANDĚLEM STRÁŽNÝM :
/ Františka Římská 9.3. - byla to mystička, která žila v neustálém spojení se svým andělem strážným./*
archanděl Rafael 29.9 B /Dar    BILOKACE/* :
/Gerard Majella 16.10/*
/Při duchovním    BOJI :/*
/Kateřina Boloňská/*
/Při vnitřním    BOJI/* :
/František Saleský/*
Č Za    ČISTOTU :
Anežka ( Agnes,Římská) 21.1. - žila ve 3.století. Byla krásná a už ve 12 letech dostala nabídku k sňatku, kterou odmítla a potom všechny další. Říkala, že je zasnoubena s jiným. Když se jí jeden žárlivý mladík, syn prefekta, zeptal s kým, upadla do vytržení a vyprávěla mu o Ježíši Kristu. Prefekt ji dal za to zavřít do nevěstince, ale když ji tam jeho syn chtěl zneuctít, padl mrtev k zemi. Legenda říká, že ho Anežka probudila modlitbou opět k životu. Poté ji chtěli upálit, ale plameny šlehaly kolem ní a neuškodily jí. Nakonec Anežce vrazil voják meč do krku.
D Proti    ĎÁBLOVI :
/ Anděla z Foligna 4.1./* - je zobrazována jako františkánská terciářka s ďáblem na řetěze.
Dionýsios Aeropagita 9.10
/Prokop/* 4. 7. - legenda praví, že ho lidé za jeho života vídávali orat s čertem zapřaženým do pluhu. Každopádně je o něm známo, že žil asketicky a dovedl překonat s pomocí Boží všechna pokušení.
Archanděl Michael 29. 9. - je to kníže vojska všech andělů, kteří vedou boj proti zlým duchům. Viz. Zjevení 12,7 : A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
MODLITBA KE SVATÉMU MICHAELOVI : "Svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni Božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší."
Starší verze:
"Svatý Michaeli Archanděli braň nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni.
Amen. "

EXORCISMUS
/ Juliána z Nikomedie 16.2./* - bývá zobrazována s ďáblem, který ji pokouší a snaží se ji zlákat. Od dětství byla zaslíbena Eulesiovi, ale když si ho už měla vzít, prohlásila,že to udělá jen když se on nechá pokřtít. Eulesius se svým otcem ji udali jako křesťanku a nechali ji hrozným způsobem mučit. Ona se však žádnými bolestmi nenechala od křesťanství odradit a tak ji polili tekutým olovem a byla sťata. Zemřela v roce 304.
Za    DUŠE V OČISTCI :
Patrik 17.3.
CH /Za    CHARISMATIKY : /*
/Salvator z Horty/*
/Za uznání    CHYBY a napravení svého omylu :/*
/Vincenc Ferrero 5.4./* - velkou část svého života byl stoupencem vzdoropapeže a měl jiné mylné názory, ale několik let před smrtí pochopil, že se mýlil, a nebál se veřejně to přiznat, i když si tím způsobil problémy.
J Patron    JEZUITŮ :
Ignác z Loyoly
Jan Nepomucký 16.5.
K Za    KAJÍCNÍKY :
Petr 29.6.
Zikmund 1.5.
Dismas - lotr, 25.3.
   KARMELITEK :
Terezie z Lisieux 1.10.
Za    KŘESŤANSKÉ CTNOSTI :
Alfons z Liguori 1.8
Hallward 15.5.
/Terezie Markéta/*
/Tomáš Akvinský/*
L Za    LÁSKU :
/Kolumba Schonathová/*
Terezie z Avily 15.10
M    /ctitelů Panny Marie/* :
/Ludvík Maria Grignion z Montfortu 28.4./* - napsal světoznámou knihu O pravé mariánské úctě.
Proti    MARNIVOSTI :
/Hyacinta/*
Růžena z Limy 23.8.
   MINISTRANTŮ :
Dominik Savio 9.3 - ministroval už jako pětiletý, v sedmi letech uměl nazpaměť celý malý katechismus, zpovídal se a dostal výjimku pro přijetí eucharistie.
Jan Berchmans
Tarsicius
Za    MÍRUMILOVNOST :
/Enrique/*
Barnabáš
Alžběta Portugalská
František z Assisi
Pražské Jezulátko
Irena
Norbert
Za   MISIE :
Terezie z Lisieux 1.10.
Za    MLČENLIVOST :
Jan Nepomucký 16.5.
   MYSTICI:
Augustinus Aurelius
Dionýsios Aeropagita
Bernhard z Clairvaux
Hildegarda z Bingenu
Bonaventura
František z Assisi
Mechthilda z Magdeburgu
Tomáš Akvinský
Meister Eckhart
Johannes van Ruysbroeck
Heinrich Seuze
Johannes Tauler
Kateřina Sienská
Tomáš Kempenský
Johanka z Arku
Ignác z Loyoly
Terezie z Avily
Jan od Kříže
Jakob Boehme
Madame Guyon
William Blake
N Proti   NOČNÍM MŮRÁM :
Jiljí 1.9.
O Za    OBRÁCENÍ :
Afra 5.8
Alban 20.6
Abrahám z Kiduny
Anne Line 25.2.
Bonifác z Tarsu 14.5
Caedwalla z Wellsu 20.4.
Karel Lwanga 3.6.
Edwin 12.10
Filemon 8.3.
Flora z Kordoby 24.11
Genesius 25.8.
Helena 18.8.
Hermengilda 13.4.
Hilarius
Jan Křtitel 24.6.
Josef Palestinský 22.7.
Kristina ze Spoleta
Lucián 26.10
Ludmila 16.9.
Marcián 26.10
Markéta Clitheroe 25.3
Marie Magdaléna 22.7
Natálie 27.7
Olga 11.7.
Remigius
Theodota 29.9.
Vladimír 15.7
   OSVÍCENÍ :
Duch svatý
Panna Maria, Matka Dobré rady 26.4
P Za    PANNY : :
Anežka Římská Petr 29.6.
Proti    POCHYBÁM :
Tomáš 3.7.
Z    /POKÁNÍ/* :
/Vincenc Ferrero 5.4./* - kázal hlavně o posledních věcech člověka. Líčením posledního soudu otřásl srdcem posluchačů a dojal je do hloubi duší, pak jim vyprávěl o milosrdenství Božím, vybízel k lítosti a zapřísahal je, aby se ne zítra, ale ještě dnes odvrátili od svých zlých cest a konali pokání. Lidé se vlivem jeho slov zázračně obraceli.
Proti   POKUŠENÍ, LÁKADLŮM :
Josef 19.3. - je to patron proti pokušení
Kateřina Sienská 29.4.
Angela z Foligna 4.1
Benedikt 11.7.
Kateřina Boloňská 9.3.
Kateřina Janovská 15.9.
Kolumba z Rieti 20.5.
Alžběta ze Schonau 18.6.
Eustochie z Padovy 13.2.
Gemma Galganiová 11.4.
Helena Valentini 23.4.
Markéta Kortonská 22.2
Marie Fortunata Viti(Anna Felice Viti) 21.11
Michael Archanděl 29.9
Synkletika 5.1
Proti    POKUŠENÍ SEXUÁLNÍMU :
Kateřina Sienská 29.4.
Proti    POMLUVÁM :
Jan Nepomucký 16.5.
Proti    POSEDLOSTI :
Anastasius
Petr 29.6.
Bruno 6.10.
Dionýsius 9.10
Dymfna z Gheelu 15.5.
Lucián 26.10.
sc. Lucie Bufalariová 27.7.
Marcián 26.10
Markéta z Fontany
Quirinus 4.6
Ubaldus 16.5.
   POUSTEVNÍKŮ :
František z Pauly 2.4.
Za dar    /PROROCTVÍ :
František Bianchi
O daru proroctví z časopisu Amen (článek "Apokalypsa")
Karel ze Sezze
Kateřina Emmerichová 9.2.
Kristiána z Luccy
Makarius Starší
Otec Pio
Jindřich Seusse
Josef z Leonessy
Kateřina de´Ricci
Pius IX.
S /Za prohlédnutí a odvrácení od    SEKTY, proti sektářům/* :
/Atanáš (Athanasius) 2.5/* - byl současníkem kněze Aria, zakladatele arianismu, a celý život bojoval s Ariány, kteří popírají Ježíšovo božství tak jako v současné době Svědkové Jehovovi.
/Hilar 29.2/* - papež - mocně vystupoval proti soudobým bludařům.
/Hilarius z Poitiers 13.1./* - celou dobu, co byl biskupem, se snažil vyvrátit ariánské učení a vyložit a objasnit to, co říká Písmo sv. o Bohu a o Ježíši Kristu. Odpůrci vystupovali proti němu nepřátelsky, on se však stále snažil o smíření a dialog.
/Isidor Sevillský 4.4/* - v době, kdy žil, mnozí kacíři popírali existenci Ježíše Krista a sám král byl ovládán bludnými naukami a Isidor proti tomu odvážně vystupoval. Stal se horlivým kazatelem a měl velké úspěchy.
/Leander /* - byl pronásledován za vlády ariána Visigóta Leovigilda, bojoval proti ariánskému bludu a byl za to poslán do vyhnanství.
/Makarius od Pelekete 1.4/* - bojoval proti obrazoboreckému bludu.
/Nikita 3.4/* - bojoval proti obrazoboreckému bludu.
/Remigius 13.1./* - horlivě se snažil smířit ariány s katolickou vírou.
/Řehoř Nysský 9.3/* - byl velkým odpůrcem ariánství a za svého života napsal mnoho spisů a knih na obhajobu křesťanské víry.
/Teodelinda 22.1./* - langobardská královna - dosáhla míru mezi svým manželem Agiloufem a papežem Řehořem Velikým, čímž došlo k přestoupení celého národa, doposud ariánského, ke katolické víře.
Proti    STRACHU :
Pavel 29.6.
Proti    STRACHU Z HADŮ :
Patrik 17.3.
T Za    TRPĚLIVOST A MÍRNOST, za trpělivé srdce :
/Lufthilda/*
Jan z Boha 8.3.
U Při    UTRPENÍ :
Luisa de Marillac
Marie Fidelis Weissová
V Lidí, kterým se    VYSMÍVAJÍ pro jejich ZBOŽNOST :
Alodie 22.10
Alžběta Bayley Setonová 4.1.
Alžběta Uherská 17.11.
Anděla z Foligna 4.1.
Augustýna (Livie) Pietrantonini 13.11.
Bernadeta Soubirousová 16.4.
Kateřina Janovská 15.9.
Kateřina Sienská 29.4.
Klelie Barbieriová 13.7.
Františka Římská 9.3
Jacinta Marto 20.2.
Jana Marie de Maille 29.3.
Johanka z Arku
Kateřina Tekakwitha 17.4
Markéta Kortonská 22.2
Marie Markéta Dufrostová de Lajemmerais 23.12.
Marie Magdaléna 22.7
Matylda 14.3.
Nunila 22.10
Růžena z Limy 23.8.
Terezie z Avily 15.10
Terezie Marie od Kříže 23.4.
Zdislava z Lemberka 30.5.
Zita 27.4.
Z /Za    ZÁZRAČNÉ VYSLYŠENÍ PROSEB/* :
/Antonín Paduánský /* 13.6 - u jeho hrobu se v průběhu doby udály mnohé zázraky.
/sv. Makarius od Pelekete 1.4/* - proslul podivuhodnými zázraky, byl nazván divotvůrce (Wonder-Worker)
/Josef Oriol/* 22.3. - jeho život se vyznačoval darem zázraků. Obětoval se pro chudé a nemocné, sám žil asketicky a obklopovalo ho silné charisma.
/Štěpán 26.12./* - Boží mocí konal divy i zázraky.
/Gerard Majella/* 16.10. - byl tak velkým divotvůrcem, že takřka plýtval zázraky.
V    ZOUFALÝCH SITUACÍCH :
Josef 19.3
Za dobrou    ZPOVĚĎ :
Blažej
Jiljí 1.9.
Petr 29.6.
Otec Pio
Jan Maria Vianney, farář Arský
Za uchování    ZPOVĚDNÍHO TAJEMSTVÍ :
Jan Nepomucký
Jan Sarkander
Proti    ZUŘIVOSTI :
Petr 29.6.
ODKAZY Mystický slovník
*Poznámka: To, co je v /lomítkách/*, není oficiální, ale buď to nevím jistě nebo je to jen pro mou soukromou potřebu, kdy z životopisu odvozuju, čeho by mohl být případně ten který svatý patronem. Většinou vedle toho zdůvodňuju, proč si to myslím. Dřív jsem to nedávala do lomítek, ale bylo to kurzívou nebo v normální závorce, takže možná jsem to někde v životopise ještě zapomněla.

Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.